توضیحات پروژه

بخش نمونه گیری

بخش نمونه گیری یکی از مهم ترین بخش های آزمایشگاه است که در این بخش انواع نمونه گیری از نوزادان، اطفال و بزرگسالان صورت می گیرد.

همچنین این بخش مجهز به سیستم رگ یاب است تا در مواردی که مراجعین رگ های عمقی و نامشخص دارند با استفاده از این دستگاه رگ آنها مشخص شود.

مراجعین محترم بعد از مراجعه به بخش پذیرش و با در دست داشتن برگه ی آزمایش نمونه گیری به این بخش ارجاع داده می شوند.

سپس مسئول نمونه گیری با تعیین نوبت برای مراجعین آنها را در نوبت قرار داده و نمونه گیری صورت می پذیرد.

مسئول نمونه گیری با فراهم کردن وسایل مورد نیاز نمونه گیری بهترین خدمات را دراختیار مراجعین قرار خواهد داد.

 

 نمونه گیری